Abella de la mel · Apis mellifera

Aspecte: Color groc i negre i aspecte pelut. La reina mesura aproximadament entre 16 – 22 mm i els mascles entre 14 – 18 mm. Les obreres (estèrils) mesuren al voltant d’entre 12 i 15 mm de longitud.

Hàbitat i comportament: Podem trobar-les en molts llocs, alguns d’ells en medi totalment urbà i, evidentment, és fàcil trobar aquesta espècie d’himenòpter al camp. La reina (només n’hi ha una) és el membre fèrtil i posa els ous, dels quals en surten les obreres. Tant la reina com els mascles són alimentats per les obreres, que també s’encarreguen de netejar el niu. Poden establir colònies de fins a 80.000 individus.

Aquestes abelles han patit importants pèrdues de població els últims anys en totes les regions del món; per això, la llei les protegeix de manera que queda prohibit matar-les o interferir en el seu cicle vital.

Cicle biològic: Les abelles eusocials (el nivell més alt d’organització social) són insectes socials amb tres diferents tipus d’individus o castes en la colònia: la reina, les obreres i els abellots (els mascles). Cada casta té la seva funció especial i desenvolupen un tipus de treball diferenciat en la colònia. La reina és l’única femella que pot ser fecundada pels abellots; posa ous fecundats, que donen origen a abelles obreres i ous sense fecundar que donen origen a abellots, per un mecanisme anomenat partenogènesi.

Importància sanitària i riscos: Poden provocar desperfectes en l’àmbit de la construcció, com en el cas de les vespes, durant la fabricació dels seus nius, així com ser molestes per la possibilitat de picar a l’home.

 

Cercador d’Espècies

Pulsa aquí para añadir un texto

DES DE CÈNTRIC OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS A QUALSEVOL LLOC ON CALGUI UN CONTROL DE PLAGUES PROFESSIONAL