Metodologia

 • Inspecció inicial per un biòleg especialitzat.
  Identificació de la plaga.
  Localització del focus del problema.
  Elecció del tipo de tractament més adient.
  Elecció modalitat del tractament: Tractament de xoc o contracte anual: tractament amb revisions i seguiment periòdic d’incidències durant un any.

Tipus de tractament

Existeixen diversos sistemes de lluita contra els escarabats, per el que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament amb esquers insecticides per ingestió

 • No requereix tancar la zona a tractar, ni retirar els aliments, ni fer-ho de nit.
 • No es un producte tòxic i és altament efectiu.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc amb gel insecticida i seguiment periòdic amb trampes de feromones.
 • El tractament és realitza mitjançant un gel insecticida d’última generació que s’aplicarà a les àrees sensibles al pas dels escarabats, en zones de poca intensitat de llum, amb poca humitat i sempre ocult a la vista.
 • Una altre avantatge d’aquest tractament és també la seva aplicació en àrees pròximes a sistemes i aparells elèctrics (neveres, cuines, cafeteres, ordinadors, etc.) sense que es produeixin anomalies.
 • Aquest sistema ens permet actuar amb una màxima eficàcia en aquells llocs on tenim la plaga localitzada, amb una alta acció de xoc i un efecte residual excel•lent.
 • Una altre avantatge d’aquest tractament és que se minimitza el risc d’entrada en contacte amb el producte i evita molèsties y contratemps al client.
 • Un gel insecticida es un producte totalment inodor que conté un esquer molt atraient per els escarabats i un cop ingerit, inhibeix el sistema metabòlic dels insectes. Els escarabats són necròfags (mengen els escarabats morts), i així, els seus congèneres, a l’alimentar-se dels seus cadàvers i excrements, també es contaminen amb el producte provocant una mortalitat en cadena.
 • L’aplicació del producte es fa mitjançant una pistola específica per aquest us.
 • Per portar un control exhaustiu de la població d’insectes i detectar immediatament una possible re infestació, es col•locaran unes trampes adhesives amb atraient i sense cap mena d’insecticida.

Tractament amb insecticides d’acció per contacte

 • Requereix tancar la zona a tractar, retirar els aliments i té un termini de seguretat que cal respecta abans de tornar a entrar a la zona afectada.
 • No són productes tòxics, són productes plaguicides amb catalogació màxima de nocius i són altament efectius.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.
 • El tractament és realitza mitjançant polvorització o  espolvoreig que s’aplicarà a les àrees sensibles al pas dels escarabats, en zones de poca intensitat de llum, amb poca humitat i sempre ocult a la vista.