VALORS I PRINCIPIS ÈTIC CORPORATIUS DE

Saniam Centric Sanitat Ambiental, S.L.

1. Compromís amb la legislació vigent i aplicable: No s’establirà cap relació ni activitat comercial amb qui tingui vincle i / o promogui activitats comercials il·lícites.

2. Bona fe i honestedat: S’hauran de realitzar les relacions comercials amb claredat, objectivitat, serietat i honestedat evitant que es duguin a terme conductes il·legals, contràries a l’ètica o fraudulentes.

3. Respecte i compromís amb la confidencialitat de les dades de caràcter personal: S’haurà de mantenir, en tot moment, la confidencialitat de les dades de caràcter personal a les que s’accedeixi per raó de la nostra activitat professional, fins i tot després que hagi finalitzat la mateixa. És essencial implantar les mesures de seguretat degudes per protegir les dades confidencials o personals propis i de tercers.

4. Respecte a les persones: És inacceptable i no es tolerarà cap tipus d’assetjament, abús, intimidació, falta de respecte i de consideració a la feina.

Es promouran les relacions basades en el respecte, la participació, l’equitat i la col·laboració, propiciant un ambient laboral respectuós per tal d’aconseguir un clima de treball positiu.

5. Política anticorrupció i suborn: No s’acceptarà cap tipus de corrupció, suborn o tràfic d’influències per dur a terme una activitat professional, ja sigui, amb l’administració pública o en l’àmbit privat.

6. Prevenció de riscos laborals: S’haurà de complir el que estipula la legislació vigent i aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.

7. Compliment en matèria tributària i de Seguretat Social: S’ha d’evitar tota pràctica il·lícita que suposi la il·lícita elusió de pagament de tributs en perjudici de la Hisenda Pública i de la Seguretat Social competent.

8. Transparència en les dades financeres i comptables: La informació econòmica-financera ha de reflectir fidelment la realitat econòmica, financera i patrimonial, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i les normes internacionals d’informació financera que siguin aplicables.

9. Compromís i respecte amb el medi ambient: S’assegurarà una actitud responsable amb el medi ambient així com el compromís a complir amb la legislació ambiental i la utilització racional dels recursos. Per això s’ha d’evitar cometre qualsevol acte il·legal que degradi el medi ambient.

10. Supervisió: Per assegurar el ple compliment de aquest Codi Ètic ha de ser compartit i conegut per tota l’organització, així com verificable seu compliment quan sigui requerit.