Comportament de plagues amb la presència de COVID-19

La COVID-19 ha afectat la presència de plagues en entorns urbans. La plaga més preocupant, a causa del confinament i les restriccions, és la dels rosegadors, especialment les rates.

La menor circulació de persones per l’exterior durant mesos, ha provocat més presència de rata gris i rata negra, que s’han tornat més atrevides, més agressives i també més grans.  La presència de ratolins no s’ha vist tan alterada.

En quan a les paneroles, la seva activitat també es veu afectada per la reducció de l’activitat al local.

A causa de la crisi global provocada per la pandèmia de covid-19, els viatges i la mobilitat s’han reduït dràsticament, el que fa que es redueixi la presència de xinxes, tant en el sector privat com en el sector hoteler.

Altres plagues com mosquits, mosques, formigues, tèrmits, corcs de fusta, vespes, peix platejat, puces, etc…  No sembla que es vegin tan directament afectades per la situació actual.

La millor manera d’evitar la proliferació de plagues són les mesures preventives, com ara la neteja, evitar que tinguin accés als aliments, evitar zones humides i un correcte manteniment de les canonades. No és recomanable  utilitzar  pesticides domèstics,  ja que pot traslladar la plaga a altres llocs,   poden convertir-se en un problema per a la salut de persones i mascotes i no sempre són eficaços.