Metodologia

 • Inspecció inicial per un biòleg especialitzat.
  Reconeixement de la instal·lació i punts crítics associats.
  Elecció del tipus de tractament més adient.
legionella - Prevenció amb Cèntric Plagues a Girona i Barcelona

Tipus de tractament

Tractament químic amb Hipoclorit sòdic segons procediment descrit a Annex 3B del RD 865/2003 a instal·lació d’aigua sanitària. Tractament tèrmic segons Annex 3B del Rd 865/2003 als acumuladors i sistemes d’aigua calenta sanitària.

Tractament químic

El procediment de desinfecció a aplicar al sistema d’aigua freda sanitària, serà mitjançant tractament químic amb hipoclorit sòdic, seguin el procediment descrit a l’Annex 3B del RD 865/2003. Les fases del procediment a seguir seran les següents:

 • Avís al personal responsable de la instal·lació del inici del tractament.
 • Addició a l’entrada de la xarxa d’aigua freda sanitària de la quantitat necessària de clor, per aconseguir la concentració mínima pertinent, a tots els punts terminals de la xarxa.
 • Progressiva obertura dels diferents punts terminals de la xarxa comprovant que la quantitat mínima de clor lliure que arriba a cadascun d’ells és superior a 1.5 mg/l.
 • Passat el temps de desinfecció (mínim 2 hores), es realitza neutralització de la xarxa (afegint producte neutralitzador de clor autoritzat en aigua sanitària).
 • Progressivament es realitza nova obertura dels diferents punts terminals de la xarxa per comprovar que s’ha restablert també al circuit els nivell correctes de clor lliure residual.

Tractament tèrmic

El procediment de desinfecció a aplicar al sistema d’aigua calenta sanitària, serà el tractament tèrmic donat que és menys agressiu pels materials de la instal·lació. El procediment a realitzar consta de les següents fases:

 • Regulació del sistema de producció de calor a temperatura de consigna mínima de 70ºC.
 • Una vegada aconseguida la temperatura de desinfecció, avís al personal responsable del centre per tal que no es faci cap tipus d’ús del sistema.
 • Comprovació que es manté la temperatura mínima del tractament durant almenys 2 hores.
 • Una vegada finalitzat el temps de desinfecció dels acumuladors es procedeix a la desinfecció de la xarxa de distribució. Obertura dels diferents punts terminals de forma progressiva comprovant que a cadascun d’ells, durant 5 minuts es manté la temperatura a 60ºC.
 • Es torna a regular el sistema pel seu funcionament habitual.
 • Al finalitzar el tractament es realitza buidat complert d’acumulador i neteja de fons.