Metodologia

 • Inspecció inicial per un biòleg especialitzat.
  Identificació de la plaga.
  Localització del focus del problema.
  Elecció del tipus de tractament més adient.
  Elecció modalitat del tractament: Tractament de xoc o contracte anual: tractament amb revisions i seguiment periòdic d’incidències durant un any o més.

Tipus de tractament

Existeixen diversos sistemes de lluita contra els insectes xilòfags, per al que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament Biològic amb Spathius

La proposta de control consisteix en l’ús d’antagonistes (parasitoides) del corc comú (Anobium punctatum) per acabar amb la plaga:

 • Es realitzaran “alliberaments” de parasitoides adults de Spathius exarator (assegurant que hi hagi mascles i femelles). Aquests trobaran i parasitaran les larves de corc que visquin a qualsevol element afectat de fusta que hi hagi a l’habitatge.
 • A poc a poc, la població de corc anirà disminuint: en morir les larves i, per tant, al no haver-hi adults, farà que cada cop sigui més difícil queel corc es reprodueixi, limitant, així, la població.
 • Es proposa realitzar 4 alliberaments anuals durant dos anys, entre Abrili Octubre (quan comença el fred tant el corc com el parasitoide entrenen un estat similar a la diapausa i són menys actius).
 • Cada forat de sortida d’un adult de Spathius exarator indica que una larva d’Anobium punctatum ha estat parasitada.
 • Tractament innocu i adaptat a qualsevol situació.
 • No cal decapar i no altera l’estructura ni el color de la fusta.
 • No s’han registrat resistències.
 • Es tracten tots els elements afectats.

Tractament amb microones

 • L’objecte a tractar és atrapat pel feix de microones produït pel Magnetron amb una freqüència de 2450MHz i amb una potència variable de fins a 2000watts.
 • El procés d’escalfament eleva la temperatura fins a un límit de 65ºC, que és letal per als insectes deixant inalterat el material tractat.
 • Uns pocs segons d’aplicació asseguren la total eliminació dels insectes en qualsevol fase de desenvolupament que es trobin, en el punt tractat.
 • Total eliminació de la infestació garantida al 100%.
 • Tractament innocu i adaptable a qualsevol situació.
 • Seguretat absoluta en termes operacionals, ja que està dotat de sensors certificats i calibrats d’acord amb els límits previstos per la reglamentació en vigor.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • És la solució ideal per resoldre problemes d’infestacions en totes les instal•lacions amb fustes fixes o no fàcilment desmuntables: bigues, sostres, cobertes, portes, llibreries, finestres, tarimes, biblioteques, revestiments de fusta, mobles, etc…

Tractament químic

 • Tractament basat en l’aplicació d’un producte químic específic en forma de gel que millora la penetració i la distribució del producte.
 • El tractament de l’interior de les bigues, es realitzarà mitjançant tacs injectors que es caracteritzen per contenir una vàlvula que evita el retrocés del producte una vegada injectat, garantint a cada moment la penetració del producte dins de la fusta i, per tant la correcta impregnació .
 • El tractament exterior de les bigues, es realitza mitjançant una impregnació del producte ja sigui amb polvorització o pinzellat.
 • La penetració del producte depèn en gran mesura de la pressió amb la qual s’apliqui, així és necessària l’ajuda de pistoles amb grups de pressió mecanitzada.
 • Amb la realització d’un tractament químic, no només eliminem qualsevol plaga activa del seu interior, sinó que prevenim que aquesta fusta sigui atacada mentre el producte romangui actiu.
 • Garantia de 5 anys o tractament de xoc, segons cada cas.

Tractament amb CO2

 • Sistema basat en la modificació de l’atmosfera mitjançant un sistema de buit + CO2.
 • És la solució ideal per resoldre problemes d’infestacions en mobles.
 • Introducció dels mobles durant 10 dies mínim, dins d’unes bosses especials, resistent a l’intercanvi de gasos.
 • El CO2 té efecte insecticida, pel que a mesura que tota la concentració de gas es va igualant dins la bossa (i per tant dins la fusta) els insectes moren per anòxia.
 • Tractament innocu i adaptat a qualsevol situació.
 • Independent de les condicions atmosfèriques ambientals.
 • No altera l’estructura ni el color de la fusta.
 • No cal decapar.
 • Sense cap mena de residu químic ni de cap tipus.
 • Eradica insectes en tots els seus estadis evolutius: ou, larva/nimfa, pupa i adult.
 • No s’han registrat resistències.