Evitar les plagues en entorns alimentaris

Les instal·lacions on es produeixen o manipulen aliments son propenses a tenir plagues ja que la seva supervivència i capacitat per infestar un entorn es basa en la disponibilitat de menjar, aigua i refugi.

Per protegir els aliments de les plagues és molt recomanable establir un programa de control integrat de plagues, en el qual s’avaluen les àrees de risc i s’estableixen estratègies de control que inclouen la millora de les condicions higièniques, la utilització de mètodes d’exclusió de la plaga i la manipulació de l’hàbitat.

L’empresa alimentaria i els seus treballadors poden realitzar certes tasques per evitar les plagues. A l’interior de les instal·lacions s’han de tenir en compte alguns aspectes: Primer de tot, s’han d’evitar els possibles accessos des de l’exterior, segellant punts de subministrament d’aigua o electricitat i utilitzant filtres als desaigües per evitar l’accés a través de les canonades. També és imprescindible prevenir la humitat i mantenir tots els racons de sota i darrera de la maquinària accessibles de manera que hi pugui haver una bona higiene regularment. Serà més complicat que la plaga proliferi si aquesta no troba aliment ni aigua; per tant, una bona higiene és primordial per mantenir les instal·lacions sense plagues. A més, evitarem que aquestes trobin amagatalls i proliferin fent rotació dels productes emmagatzemats i mantenint-los en envasos hermètics.

Per altra banda, s’hauran de mantenir les àrees exteriors en bon estat de manteniment, la qual cosa farà menys probable que les plagues acabin entrant a l’interior; així com el sostre, punt habitual d’entrada d’aus, rosegadors i insectes. S’han de mantenir les portes tancades mentre sigui possible i instal·lar portes amb tires de vinil com a barreres addicionals quan les portes hagin d’estar obertes. La il·luminació exterior també pot ser un focus d’atracció per insectes voladors nocturns, per tant s’haurien d’allunyar aquests punts de llum de l’edifici. També és recomanable tallar branques i plantes de l’entorn, almenys a un metre de distància de la instal·lació, per evitar possibles punts de nidació o d’aliment; així com eliminar l’aigua estancada. Un altre punt conflictiu a l’exterior són els contenidors d’escombraries i àrees d’eliminació de residus, les quals s’han de mantenir adequadament per evitar la proliferació de formigues, mosques, paneroles o rates que podrien acabar proliferant a l’interior de les instal·lacions.

Per tant, és molt important mantenir les instal·lacions netes, ordenades i ben il·luminades per evitar la presència de plagues, ja que d’aquesta manera els insectes i rosegadors no tenen accés a menjar, aigua o refugi, i com a conseqüència, no s’hi estableixen ni proliferen. I, en el cas que hi hagi una infestació, serà molt més fàcil detectar-la i controlar-la.