Avaluació de les trampes per rosegadors a la UE

L’ús de trampes per controlar infestacions de rosegadors forma part d’un control integrat de plagues modern i professional. No obstant això, en la majoria dels països de la UE, a diferència dels rodenticides químics, aquestes trampes no es troben de moment subjectes a cap regulació sobre la seva eficàcia i el seu nivell de respecte al benestar animal.

Actualment, l’ús de les trampes mecàniques per a realitzar una desratització va en augment, possiblement a causa de les majors restriccions d’ús imposades als rodenticides químics, i en canvi no hi ha un sistema a nivell europeu per a autoritzar-les ni mètodes acordats per avaluar-les.

S’ha realitzat un estudi per treballar sobre aquest tema i sobre altres possibles alternatives no químiques als rodenticides anticoagulants, en els quals participen representants de les autoritats competents, la indústria i el sector del control de plagues, en els quals s’avalua l’eficàcia i el benestar animal de les “rateres” utilitzades per al control del ratolí domèstic Mus musculus, la rata marró Rattus norvegicus i la rata de sostre Rattus rattus,  o també altres espècies objectiu com els ratolins Arvicola terrestris, Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis o Apodemus spp, mitjançant proves mecàniques i experimentals.

Els quatre camps d’ús estàndard són: a dins i al voltant d’edificis; en abocadors de deixalles; en clavegueres i en àrees obertes; i el seu objectiu és determinar com s’ha d’avaluar l’eficàcia i l’impacte de les trampes en el benestar de l’animal,  per tal que els usuaris i les autoritats tinguin informació basada en mètodes acordats.

Els criteris sobre l’impacte d’una trampa en el benestar de l’animal es basen en el temps que transcorre entre l’impacte i la inconsciència irreversible dels rosegadors objectiu atrapats.

Per altra banda, es mantenen els mateixos criteris d’eficàcia que pels rodenticides químics, per permetre’n una comparació directa. En conseqüència, les trampes, igual que els rodenticides, es considerarien eficients si el 90% d’almenys dues poblacions d’espècies diana són eradicades després d’aplicar-les com a mesura de control.

Font: The guidance for the evaluation of rodent traps, Part A break back/snap traps, NoCheRo. A través de Higieneambiental.com.