En quin punt es troba el control biològic de les plagues urbanes?

L’ús d’eines de control biològic, com a agents entomopatògens o parasitoides, en els programes de Gestió Integrada de Plagues Urbanes (GIPU) té un gran potencial, com a alternativa o complement als biocides químics tradicionals, però encara és molt limitat. Com s’està posicionant el control biològic dins el sector del control de plagues urbanes? Un article publicat per la SEEA ens ho explica.

Els plaguicides químics han estat tradicionalment l’eina principal per controlar les plagues d’artròpodes, com escarabats o xinxes, en entorns urbans. No obstant això, aquests productes no estan exempts de riscos per a la salut i el medi ambient, de manera que en les últimes dècades s’ha potenciat l’aplicació de programes de Gestió Integrada de Plagues Urbanes (GIPU), que donen prioritat a les pràctiques i als productes que generen menys riscos, utilitzant els mètodes químics com a últim recurs.

La Societat Espanyola d’Entomologia Aplicada (SEEA) publica en el seu últim Butlletí-SEEA un article de Fernando García del Pino, director del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​en què l’autor fa una revisió de l’ús dels plaguicides a la gestió de plagues urbanes i reflexiona sobre les noves tendències en l’àrea de la Salut Ambiental.

A continuació destaquem alguns punts relacionats amb els productes utilitzats en salut ambiental d’aquest interessant article, que porta per títol La gestió de les plagues en Salut Ambiental: dels plaguicides químics al control biològic; un camí per recórrer.

De plaguicides a biocides

Els productes utilitzats per al control de plagues en l’entorn de la salut ambiental, denominats històricament plaguicides, han estat regulats a nivell nacional pel RD 3349/83, que els defineix com aquells destinats a operacions de desinfecció, desinsectació i desratització en locals públics o privats, establiments fixos o mòbils, mitjans de transport i les seves instal·lacions. Una definició que posteriorment s’ha anat ampliant a altres àmbits, com el tractament de la fusta estructural, el clavegueram, abocadors o façanes d’edificis. Aquests productes han estat inscrits en el Registre de plaguicides no agrícoles, regulat pel mateix RD 3349/83.

És amb la Directiva 98/8 / CE, transposada a l’ordenament jurídic nacional amb el RD 1054/2002, que s’introdueix el concepte de biocida, que defineix els anteriorment anomenats plaguicides no agrícoles com “Substàncies actives i preparats que contenen una o més substàncies actives, presentats en la forma en què són subministrats a l’usuari, destinats a destruir, contrarestar, neutralitzar, impedir l’acció o exercir un control d’un altre tipus sobre qualsevol organisme nociu per mitjans químics o biològics “. La Directiva 98/8 / CE descriu i classifica els biocides en 22 tipus, diferenciats en quatre grups principals: desinfectants, conservants, plaguicides i altres biocides.

Dins dels biocides plaguicides, s’estableixen set grups (TP14-TP20), que diferencien, entre d’altres, als rodenticides, insecticides, avicides o repel·lents i atraients. La tendència de les autoritats europees cap a l’ús de productes biocides més segurs per a la salut i el medi ambient es reflecteix en els estrictes processos actuals d’avaluació de les substàncies actives i en l’avaluació específica de cada substància per als seus determinats usos en els diferents tipus de productes biocides.

Finalment, l’actual Reglament (UE) 528/2012 relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides, estableix les normes per a l’elaboració, a nivell de la UE, d’una llista de substàncies actives autoritzades per a ser utilitzades en els productes biocides (article 95).

En aquest marc normatiu, actualment s’està implementant el Registre oficial de biocides, que a Espanya, durant el període de transició, coexisteix amb el Registre de plaguicides. El Registre oficial de biocides es pot consultar al web de la ECHA per a tots els productes comercialitzats a Europa, o a la web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per als productes comercialitzats a Espanya.

Tendències en els insecticides d’ús ambiental

A diferència de les plagues agrícoles, les plagues urbanes estan en contacte molt directe amb persones, aliments i entorns laborals i domèstics, de manera que per a l’ús de biocides és necessària una rigorosa avaluació del risc. No obstant això, la introducció d’estratègies de Gestió Integrada de Plagues, que impliquen una reducció en l’ús d’aquests productes, ha estat molt posterior en l’àmbit de la salut ambiental que en l’àmbit agrícola.

La utilització de plaguicides segueix sent una de les eines principals en el sector del control de les plagues urbanes. No obstant això, en els últims anys es percep una tendència a reduir l’ús de certs insecticides. Per exemple, els productes organofosforats. El 2005, existien en el Registre de plaguicides 10 matèries actives pertanyents al grup dels organofosforats, que incloïen 400 preparats plaguicides, amb una major presència del Clorpirifós, que representaven el 60% dels preparats amb organofosforats comercialitzats. Actualment hi ha una única matèria activa amb organofosforat, l’Azametifós, amb només 8 preparats comercials.

L’autor destaca també que el 2013 el major nombre de matèries actives registrades com insecticides pertanyien al grup dels piretroides (20), seguides dels insecticides reguladors del creixement (IGRs) (8), els neonicotinoides (4) i els productes d’origen vegetal i bacterià (4), mentre que el grup dels organofosforats i els carbamats únicament tenien una matèria activa registrada.

La introducció d’agents de control biològic en el nou marc normatiu europeu per als biocides està de moment molt limitada. A causa de que encara s’està implementant el Registre oficial de biocides, actualment només està registrat per a la seva comercialització un únic agent de control biològic (Bacillus thuringiensis var. Israelensis Serotype H14, Strain AM65-52) encara que altres tres Bacillus es podran comercialitzar com a biocides en el futur.

Control biològic de plagues urbanes

Nombrosos estudis descriuen les possibilitats del control biològic dins dels programes de control de plagues en salut ambiental. Per exemple, agents microbians en el control de plagues estructurals i nematodes enteropatògens en el control de paparres, puces, mosques, polls, paneroles o tèrmits. Entre les diverses possibilitats, per comentar la potencialitat del control biològic en salut ambiental, García del Pino es centra en una de les plagues més freqüents en l’entorn urbà: les paneroles.

Les possibilitats estudiades que esmenta l’autor inclouen la patogenicitat demostrada dels bacteris Bacillus thuringiensis var. israeliensis i var. kurstaki sobre la panerola americana, Periplaneta americana, i la panerola alemanya, Blatella germanica, encara que no hi ha proves de la seva eficàcia en tractaments de camp.

L’ús de fongs i nematodes entomopatògens és una altra possibilitat amb major potencialitat. Fongs entomopatògens, com Metarhizium anisopliae i Beauveria bassiana, s’han mostrat capaços de provocar elevades mortalitats de ooteques i paneroles adultes en experiments de laboratori. Per exemple, M. anisopliae té una virulència demostrada sobre B. germanica i la seva capacitat de transmissió horitzontal permet la ràpida expansió de la infecció a la població de paneroles. El fong té també efectes subletals sobre les femelles, que afecten la producció de ooteques.

Figura 3. Paneroles alemanyes, Blatella germanica, parasitades per nematodes entomopatògens (Steinemema carpocapsae). A: Ninfa. B: Adult.

No obstant això, el factor limitant per a la utilització de fongs entomopatògens és el risc de generar una contaminació i possibles al·lèrgies en els ocupants de les instal·lacions.

Una altra possibilitat és l’ús de nematodes entomopatògens (NEPs), com Steinernema carpocapsae, capaços de reduir poblacions de B. germanica i P. americana en interiors d’edificis. Considerant que P. americana es troba freqüentment en el sistema de clavegueram, on els NEPs poden trobar un entorn adequat per a la seva supervivència, l’aplicació d’aquests nematodes i / o els fongs a la xarxa de clavegueram podria ser, segons l’autor, una estratègia de control potencial d’aquesta plaga.

Figura 5: Estacions amb esquer alimentari per l’exposició de la panerola alemanya Blatella germanica als nematodes entomopatògens.

Les paneroles també tenen altres enemics naturals com parasitoides i depredadors que podrien jugar un paper en el control biològic d’aquesta plaga. García del Pino cita, entre d’altres, a diversos himenòpters de les famílies Ampulicidae, Evaniidae, Encyrtidae, Eulophidae, Eupelmidae i Pteromalidae. La majoria d’ells són parasitoides de les ooteques, encara que també hi ha depredadors de nimfes i adults.

Comperia merceti (Hymenoptera: Encyrtidae) és una de les espècies més utilitzades en el control biològic de paneroles. Aquesta espècie pot parasitar ooteques de B. germanica, encara que s’ha descrit com un parasitoide més específic de l’escarabat Supella longipalpa, detectada com a plaga al nostre país des de l’any 2012. També Anastatus tenuipes (Hymenoptera: Eupelmidae) també ha demostrat ser un parasitoide de ooteques específic de S. longipalpa, que pot jugar un paper destacat com a agent de control biològic d’aquesta espècie. Un altre prometedor enemic natural de Periplaneta spp. és Aprostocetus hagennowii (Hymenoptera: Eulophidae), un endoparàsit gregari de ooteques de paneroles.

Proposta d’estratègia de control biològic

Des del punt de vista de l’autor, per a una utilització exitosa de parasitoides o depredadors contra paneroles, prèviament caldria substituir les aplicacions sistemàtiques dispersives de productes insecticides per tractaments puntuals amb esquers insecticides, que únicament afectin les paneroles. Aquest canvi podria generar un entorn més adequat per a la introducció d’enemics naturals i / o el manteniment de les poblacions naturals de parasitoides presents en hàbitats on les paneroles es troben habitualment.

Una possible proposta d’estratègia de control biològic de les paneroles podria ser el tractament d’adults i nimfes amb estacions esquers contenint nematodes i / o fongs entomopatògens a l’interior de locals habitables, o una dispersió d’aquests agents microbians en aplicacions en altres ambients com el clavegueram, complementat amb un alliberament periòdic de parasitoides per al control de les ooteques.

No obstant això, cal realitzar més estudis de camp, en relació a les espècies de parasitoides i entomopatògens a seleccionar i les metodologies d’aplicació, per avaluar la viabilitat i efectivitat de la proposta.

El control biològic queda emmarcat en la normativa de biocides

L’ús d’agents de control biològic per al control de plagues urbanes queda emmarcat dins de l’àmbit normatiu dels biocides. La Directiva de Biocides ja feia referència a la possibilitat d’utilitzar biocides biològics, com fongs, microorganismes i virus. Per aquest motiu, tant bacteris com virus i fongs es van considerar substàncies actives biocides, que han de ser registrades en el Registre oficial de biocides.

Posteriorment, el Reglament (UE) 528/2012 matisa el terme “microorganisme” com “tota entitat microbiològica, cel·lular o no cel·lular, capaç de replicar-se o de transferir material genètic, com els fongs inferiors, els virus, els bacteris, els llevats, les floridures, les algues, els protozous i els helmints paràsits microscòpics “. Pel que també els nematodes entomopatògens s’han de considerar com biocides i estan subjectes a registre.

Pel que fa a la utilització de depredadors i parasitoides per al control de plagues urbanes, es considera que poden formar part de les estratègies de control de plagues i no són biocides, de manera que no han de registrar-se. Encara que per la seva utilització no cal una comunicació prèvia a cap autoritat sanitària, les normes legislatives que els són aplicables són competència de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Finalment, Fernando García del Pino remarca que per avançar cap a una major utilització del control biològic en Salut Ambiental, cal continuar investigant i fer difusió dels resultats entre els actors implicats en el sector (empreses de serveis de control de plagues, empreses formuladores de biocides, administracions locals, etc.) perquè, com ja passa en l’àmbit agrícola, el control biològic sigui considerat com una eina més de control, també de plagues urbanes.

Font: Fernando García del Pino: La gestió de les plagues en Salut Ambiental: dels plaguicides químics al control biològic; un camí per recórrer, Boletin SEEA N3. A través de higieneambiental.com.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari