legionella - Prevenció amb Cèntric Plagues a Girona i Barcelona

Us volem oferir el control de legionel·la a les vostres instal·lacions.

Seguidament us resumim en quins locals cal fer aquesta prevenció, què cal desinfectar, per què cal fer-ho, com ho fem i la normativa vigent. Tota la informació que us detallem està publicada al REIAL DECRET 865/2003 del 4 de juliol.

www.boe.es/eli/es/rd/2003/07/04/865/dof/spa/pdf

Per què cal fer la prevenció de legionel·la?

Article 4. Responsabilitat dels titulars de les instal·lacions.

Els titulars de les instal·lacions han de ser responsables de l’acompliment del que disposa en aquest Reial decret i que es portin a terme els programes de manteniment periòdic, les millores estructurals i funcionals de les instal·lacions, així com de control de la qualitat microbiològica i fisicoquímica de l’aigua, amb la finalitat que no representin un risc per a la salut pública.

A quins locals cal realitzar la desinfecció de legionel·la?

Instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l’interior o exterior d’edificis d’ús col·lectiu, instal·lacions industrials o mitjans de transport que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per la propagació de la malaltia, durant el seu funcionament, proves de servei o manteniment.

Instal·lacions amb major probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la:

a) Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.

b) Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn.

c) Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació a través de dolls d’alta velocitat o la injecció d’aire (spas, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d’hidromassatge, tractaments amb dolls a pressió, altres).

d) Centrals humidificadores industrials.

Instal·lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la:

a) Sistemes d’instal·lació interior d’aigua freda de consum humà (canonades, dipòsits, aljubs), cisternes o dipòsits mòbils i aigua calenta sanitària sense circuit de retorn.

b) Equips de refredament evaporatiu que polvoritzen aigua, no inclosos en l’apartat 2.1.

c) Humectadors.

d) Fonts ornamentals.

e) Sistemes de reg per aspersió en el medi urbà.

f) Sistemes d’aigua contra incendis.

g) Elements de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure.

h) Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.

Manteniment de instal·lacions interiors de agua

Neteja i desinfecció:

Les instal·lacions d’aigua freda de consum humà i d’aigua calenta sanitària es netejaran i desinfectaran com a mínim, un cop a l’any, quan es posin en marxa la instal·lació per primera vegada, després d’una parada superior a un mes, després d’una reparació o modificació estructural, quan una revisió general ho aconselli i quan així ho determini l’autoritat sanitària.

Per a la realització de la neteja i la desinfecció s’utilitzaran sistemes de tractament i productes aptes per a l’aigua de consum humà.

Aigua calenta sanitària: es pot realitzar una desinfecció tèrmica si la instal·lació ho permet o bé una desinfecció química en cas contrari. Aquesta desinfecció cal realitzar-la a tota la instal·lació.

Aigua freda de consum humà: cal realitzar una desinfecció química a tota la instal·lació.